Start » Skargi i wnioski
 
Skargi i wnioski PDF Drukuj

PROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA

SKARG I WNIOSKÓW

W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE OCHRONY ŚRODOWISKA

W ZIELONEJ GÓRZE

 

Skargi i wnioski składa się we właściwych miejscowo jednostkach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze:

  • WIOŚ w Zielonej Górze w godz. 7.30 - 15.30 w sekretariacie, ul. H. Siemiradzkiego 19;
  • Delegaturze WIOŚ w Gorzowie Wlkp. w godz. 7.30 - 15.30 w sekretariacie, ul. Kostrzyńska 48

W poniedziałki w godz. 15.00 - 16.00 skargi i wnioski przyjmuje osobiście Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, ul. H. Siemiradzkiego 19.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp. pisemnie, telegraficznie, faxem lub za pomocą innego urządzenia technicznego przekazującego pismo, a także ustnie. W przypadku skargi lub wniosku wniesionego ustnie, z faktu tego sporządza się protokół, podpisany następnie przez wnoszącego.

Skargi i wnioski dotyczące działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze rozpatruje Wojewódzki Inspektor. Wydział Administracyjno-Techniczny prowadzi rejestr skarg i wniosków.

Skargi i wnioski dotyczące stanu środowiska, propozycji działań kontrolnych, informacje o zagrożeniach i skażeniach środowiska kierowane są do właściwych rzeczowo i miejscowo jednostek (komórek) organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w celu rozpatrzenia.

Do kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska należy przede wszystkim kontrola działalności gospodarczej (dużych zakładów, które powinny mieć pozwolenia na korzystanie ze środowiska), związanej z korzystaniem ze środowiska, zwłaszcza instalacji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).

Jeśli problem dotyczy takich spraw jak: wycinanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia, nielegalnego deponowania odpadów (np. w lesie, lub innych miejscach na ten cel nie przeznaczonych), spalanie odpadów poza urządzeniami do tego przeznaczonymi, nieszczelności przydomowych zbiorników na nieczystości płynne - tzw. „szamb", podnoszenia rzędnych terenu przez sąsiada, co powoduje zmiany stanu wody i wpływa szkodliwie na grunty sąsiednie (zalewanie terenu), właściwym organem ochrony środowiska do rozpatrzenia sprawy jest wójt, lub burmistrz, lub prezydenta miasta.

Kolejne sprawy, które nie leżą w kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska to zagadnienia związane z nielegalnym użytkowaniem obiektów. Właściwości w tym zakresie posiadają organy Inspekcji Nadzoru Budowlanego.

Terminy rozpatrzenia skarg i wniosków regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.).

 

Udostępnił: Witold Węgrzyn
Data publikacji: 2011-02-28 12:10:07
Odsłon: 1186
Rejestr zmian